Skip to content

กำลัง update ข้อมูลครับ

บริการ IT Outsource Service

บริการติดตั้งกล้องวงจรปิด

หมายเหตุ : ราคาตามข้างต้นนี้ เป็นเพียงราคา ชุด Set ที่ทาง TBK ได้ประเมินเอาไว้ ราคาอาจจะมากน้อยกว่า ราคาที่แจ้ง เนื่องจากความยากง่าย ในงานติดตั้งนะครับ