Skip to content

บริการทั้งหมดของเรา TBK Service Team

" ทาง TBK Service Team พร้อมบริการด้วยใจทุกบริการ "

บริการ IT Outsource Service

Business SME

Business L1

Business L2

Business L3

Business L4

Business L5

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-0416499

บริการติดตั้งกล้องวงจรปิด

หมายเหตุ : ราคาตามข้างต้นนี้ เป็นเพียงราคา ชุด Set ที่ทาง TBK ได้ประเมินเอาไว้ ราคาอาจจะมากน้อยกว่า ราคาที่แจ้ง เนื่องจากความยากง่าย ในงานติดตั้งนะครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-0416499