Skip to content

TBK Story

ความเป็นมาบริษัท

บริษัท ทีบีเค อินทีเกรต จำกัด ได้เริ่มตั้งบริษัทขึ้นมาด้วยกลุ่มคนด้าน IT

เป็นการรวมตัวของคนด้าน IT ที่มีประสบการณ์ ด้าน IT จัดตั้งบริษัท ขึ้นมาโดย

เน้นเรื่องการให้บริการ IT Outsource Service เพื่อสร้างทางเลือกใหม่

ให้ลูกค้า กลุ่ม SME ที่ไม่อยากจ้างพนักงาน IT แต่ก็ต้องการ การดูแลด้าน IT

ในราคาที่ไม่แพง IT Outsource จึงเป็นทางเลือกที่ดี เพราะเราสามารถมีพนักงาน

IT ประจำบริษัท ดูแลด้าน IT ได้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ แต่จ่ายราคาเริ่มต้น

เพียง 4,000 บาท จะได้รับบริการ ทำให้ธุระกิจเดินหน้าได้อย่างไม่มีสะดุด

บริการอื่นๆของทางบริษัท

นอกจากบริการด้าน IT Outsource Service แล้ว ทางบริษัทมีบริการอื่นๆ

ด้าน IT อีก อาทิ บริการติดตั้งกล้องวงจรปิด , บริการติดตั้งและวางระบบ internet

Wifi ตั้งตามหน่วนงานต่างๆ ตามหอพัก และสถานที่ต่างๆ , บริการเดินสายแลน

เดินสาย Fiber optic ความเร็วสูง

ซึ่งด้วยประสบการณ์ ด้าน IT มามากกว่า 10 ปี ทางบริษัท จึงมีความชำนาญ

และสามารถแก้ไขปัญหา ให้ลูกค้า เดินหน้าธุระกิจ ได้อย่างไม่มีสะดุดครับ

Onsite Service

Lorem ipsum dolor sit amet elit do, consectetur adipiscing, sed eiusmod tempor.

Special Service

Lorem ipsum dolor sit amet elit do, consectetur adipiscing, sed eiusmod tempor.

CCTV Special Service

Lorem ipsum dolor sit amet elit do, consectetur adipiscing, sed eiusmod tempor.

Borworn Choopool

CEO

Porntida Choopool

Manager Service

Chamaiporn Choopool

customer service