Skip to content

IT OutSource Service เริ่มต้นแค่ 4,000 บาท/เดือน

Business SME

4,000 บาท

ราคาเดือนละ 4,000 บาท ต่อเดือน

เครื่องคอมพิวเตอร์ 5 – 10 เครื่อง

ดูแลเครื่อง Server ทั้งหมดในองค์กร

ดูแลระบบ Network internet ทั้งหมด

ดูแลระบบ Printer ต่างๆในออฟฟิศ

ดูแลด้าน Software และ Hardware ทั้งหมดในองค์กร ให้พร้อมใช้งาน

ดูแลระบบ Backup for Server

ดูแลผ่านการ Remote Support เท่านั้น

Line Group เพื่อแจ้งปัญหาใช้งาน

Report สรุปการให้บริการ ทุกเดือน

Business L1

6,000 บาท

ราคาเดือนละ 6,000 บาท ต่อเดือน

เครื่องคอมพิวเตอร์ 15 – 25 เครื่อง

ดูแลเครื่อง Server ทั้งหมดในองค์กร

ดูแลระบบ Printer ต่างๆในออฟฟิศ

ดูแลด้าน Software และ Hardware ทั้งหมดในองค์กร ให้พร้อมใช้งาน

ดูแลระบบ Backup for Server

ดูแลผ่านการ Remote Support

Onsite Service เดือนละ 1 ครั้ง/เดือน

Line Group เพื่อแจ้งปัญหาใช้งาน

Report สรุปการให้บริการ ทุกเดือน

Business L2

8,000 บาท

ราคาเดือนละ 8,000 บาท ต่อเดือน

เครื่องคอมพิวเตอร์ 25 – 35 เครื่อง

ดูแลเครื่อง Server ทั้งหมดในองค์กร

ดูแลระบบ Printer ต่างๆในออฟฟิศ

ดูแลด้าน Software และ Hardware ทั้งหมดในองค์กร ให้พร้อมใช้งา่น

ดูแลระบบ Backup for Server

ดูแลผ่านการ Remote Support

Onsite Service เดือนละ 1 ครั้ง/เดือน

Line Group เพื่อแจ้งปัญหาใช้งาน

Report สรุปการให้บริการ ทุกเดือน

Business L3

12,000 บาท

ราคาเดือนละ 12,000 บาท ต่อเดือน

เครื่องคอมพิวเตอร์ 35 – 45 เครื่อง

ดูแลเครื่อง Server ทั้งหมดในองค์กร

ดูแลระบบ Network internet ทั้งหมด

ดูแลระบบ Printer ต่างๆในออฟฟิศ

ดูแลด้าน Software และ Hardware ทั้งหมดในองค์กร ให้พร้อมใช้งาน

ดูแลระบบ Backup for Server

ดูแลผ่านการ Remote Support

Onsite Service เดือนละ 2 ครั้ง/เดือน

Line Group เพื่อแจ้งปัญหาใช้งาน

Report สรุปการให้บริการ ทุกเดือน

Business L4

15,900 บาท

ราคาเดือนละ 14,900 บาท ต่อเดือน

เครื่องคอมพิวเตอร์ 50 – 60 เครื่อง

ดูแลเครื่อง Server ทั้งหมดในองค์กร

ดูแลระบบ Network internet ทั้งหมด

ดูแลระบบ Printer ต่างๆในออฟฟิศ

ดูแลด้าน Software และ Hardware ทั้งหมดในองค์กร ให้พร้อมใช้งาน

ดูแลระบบ Backup for Server

ดูแลผ่านการ Remote Support

Onsite Service เดือนละ 2 ครั้ง/เดือน

Line Group เพื่อแจ้งปัญหาใช้งาน

Report สรุปการให้บริการ ทุกเดือน

Business L5

18,990 บาท

ราคาเดือนละ 18,990 บาท ต่อเดือน

เครื่องคอมพิวเตอร์ 60 – 70 เครื่อง

ดูแลเครื่อง Server ทั้งหมดในองค์กร

ดูแลระบบ Network internet ทั้งหมด

ดูแลระบบ Printer ต่างๆในออฟฟิศ

ดูแลด้าน Software และ Hardware ทั้งหมดในองค์กร ให้พร้อมใช้งาน

ดูแลระบบ Backup for Server

ดูแลผ่านการ Remote Support

Onsite Service เดือนละ 2 ครั้ง/เดือน

Line Group เพื่อแจ้งปัญหาใช้งาน

Report สรุปการให้บริการ ทุกเดือน